Strandweg 1, 9162 EV BALLUM +31(0)6 22485795 info@opa-ameland.nl

opa

- SAMEN STAAN WE STERK -

 

Graag brengen we bijgevoegde PDF onder uw aandacht. Het bestuur van OPA beschouwt dit nadrukkelijk als een compliment die we graag met onze leden delen.

Dag van de ondernemer

Het bestuur van het Ondernemers Platform Ameland nodigt u van harte uit voor onze ledenbijeenkomst op dinsdag 7 november 2023. We beginnen om 19.30 uur en de bijeenkomst is in hotel restaurant de Klok in Buren.

Naast de gebruikelijke verenigingszaken zoals begroting 2023 willen we u bijpraten over de stand van zaken aangaande concessie 2029 en onze inbreng hierin. Dit alles naar aanleiding van onze voorjaarsledenbijeenkomst. We willen ook graag met u in discussie over de afgelopen turbulente zomerperiode. Verder hebben we drie interessante sprekers uitgenodigd.

Wethouder Theo Faber praat ons bij over allerlei ontwikkelingen op Ameland die voor ons als ondernemers uiterst interessant zijn. Ongetwijfeld gaat Theo in op de actualiteit en wil hij een toelichting te geven op het horecabeleidsplan, detailhandelsstructuurvisie, Amelander vervoersvisie en de personeelshuisvestingsproblematiek. Er blijft voldoende tijd over om vragen te stellen aan wethouder Faber.

Verder hebben we uitgenodigd het Consumenten Platform Waddenveren. Dit platform vertegenwoordigt de inwoners en ondernemers in het overleg met het ministerie en Wagenborg over belangrijke zaken aangaande onze veerverbinding. Het platform wil kort uitleggen wie zij zijn en wat zij doen.

Als laatste spreker hebben we de Eigen Veerdienst Ameland gevraagd ons bij te praten over hun initiatieven.

De agenda en de begroting van 2024 staan op onze website. Klik op voorgaande linkjes.

We willen de bijeenkomst uiterlijk om 21.45 uur beëindigen zodat er voldoende tijd overblijft om nog even gezellig met elkaar na te praten.

Op 9 november komt een team van Vitale Logies eenmalig naar Ameland voor een sessie voor logiesaccommodatie-ondernemers. Daarin bespreken ze ontwikkelingen van de sector en wat Vitale Logies kan betekenen voor de Amelander ondernemers met een logiesaccommodatie. Uiteraard is er ook de gelegenheid om hier over in gesprek te gaan.

Vitale Logies is een samenwerkingsproject tussen de Toerisme Alliantie Friesland (TAF) en Innovatiepact Fryslân (IPF). Zij hebben een team van experts (RET) die ondernemers met logiesaccommodaties kunnen helpen bij het maken van plannen voor de toekomst. Omdat het project nog tot halverwege 2024 loopt, is het een unieke mogelijkheid die we van harte aanbevelen!

Meer informatie over tijd, plaats en aanmelding is te vinden in de uitnodiging. Klik hiervoor op deze link.

In onze laatst gehouden ledenvergadering hebben we een inventarisatie gemaakt van de zaken die we graag geregeld willen hebben in de nieuwe concessie. Wij hebben dit keurig op een rijtje gezet en willen jullie vragen om hier nogmaals naar te kijken en eventuele opmerkingen via de mail aan ons door te geven. Wij proberen uiteindelijk invloed te krijgen op de inhoud van de nieuwe concessie.

Onderwerpen concessie

De tijd staat niet stil. De afgelopen weken is er weer veel gebeurd. Via deze nieuwsbrief willen we onze leden bijpraten over wat er zoal is gebeurd en wat wij als bestuur hebben gedaan. We hebben veelvuldig de publiciteit gezocht. Dit heeft ertoe geleid dat zowel bestuursleden als leden via de pers hun ongenoegen hebben kunnen uitspreken over de eenzijdig door Wagenborg opgelegde versoberde dienstregeling. Op vrijdag 7 juli heeft onze voorzitter en onze burgemeester een overleg bijgewoond op het ministerie waarbij zij beiden nogmaals hebben benadrukt dat de huidige dienstregeling het toerisme schaadt. Gasten blijven weg of annuleren en voor het najaar zijn de gevolgen nu al enorm. De staatssecretaris leeft enorm mee met onze problemen maar wil toch het Marin onderzoek afwachten alvorens een definitief besluit te nemen over het aantal afvaarten. Zij heeft ook aan Rijkswaterstaat aanvullend onderzoek gevraagd.

Afgelopen week is duidelijk geworden dat vanaf 1 augustus voor een periode van een maand een nieuwe dienstregeling wordt ingevoerd. De vijfkwartiers dienstregeling houdt in dat er per dag zes afvaarten worden gerealiseerd en dat de tweede boot 2 tot 3 keer per dag kan worden ingezet als extra boot. Een duidelijke achteruitgang ten opzichte van het aantal afvaarten zoals voorheen. De gemeente Ameland heeft via een persbericht duidelijk afstand genomen van de voorgestelde nieuwe dienstregeling. Wij sluiten ons aan bij het persbericht van de gemeente. 

Het kamerlid Caroline van der Plas heeft haar belofte ingelost. Zij is afgelopen week een aantal dagen op Ameland geweest. Wij hebben haar nogmaals onze zorgen kenbaar gemaakt. Uiteraard hebben we haar ook bedankt voor de gestelde Kamervragen. 

Wij blijven vechten voor een optimale dienstregeling maar realiseren ons ook dat we met handen en voeten zijn gebonden. In de concessie is zowel voor de gemeente Ameland als voor de ondernemers geen ruimte gelaten om enig inbreng te hebben. Er is een motie van BBB en VVD aangenomen dat de gemeente en de eilanders/ondernemers in de concessie zitting moeten hebben.

Persbericht Wagenborg

Persbericht Gemeente Ameland

Op vrijdag 7 juli 2023 vond op het ministerie in Den Haag een gesprek plaats tussen alle betrokken partijen rondom de problemen met de veerverbinding van en naar Ameland. Het doel hiervan was om de huidige situatie rondom de versoberde dienstregeling te bespreken en samen te bekijken wat er op korte en lange termijn gedaan dient te worden.

Staatssecretaris Heijnen, minister Harbers, Commissaris van de Koning Brok, burgemeester Stoel van Ameland, burgemeester Van Gent van Schiermonnikoog, Wagenborg Passagiersdiensten, Rijkswaterstaat, reizigersvereniging Rover, Consumentenplatform Waddenveren Oost en Ondernemersplatform Ameland waren bij het overleg aanwezig.

MARIN onderzoekt bij welke locaties en waterstanden het mogelijk is elkaar veilig te passeren. De verwachting is dat het conceptrapport hiervan op 28 juli uitkomt. Wagenborg en Rijkswaterstaat verzoeken het MARIN om zo spoedig mogelijk deel-onderzoeksvragen op te leveren. Aan de hand van deze resultaten kunnen eventuele versoepelingen van de maatregelen al eerder dan binnen zes weken plaatsvinden, als dat veilig kan.

Wagenborg en de gemeente Ameland maken een voorstel om de huidige urgentieregeling uit te breiden. Dit betekent dat eilanders bij urgente situaties op iedere afvaart van en naar het eiland kunnen reizen, als dat nodig is met eigen auto.

Wagenborg gaat de voor- en nadelen van een vijf-kwartiersdienstregeling in kaart brengen en bespreekt de resultaten met de betrokken partijen. Daarnaast streven zij ernaar om eind juli een voorstel te doen voor een dienstregeling die vanaf 8 augustus gaat gelden.

Zoals Rijkswaterstaat tijdens de bewonersavond op 4 juli al aangaf, onderzoeken zij of een kortere doorsteek tussen Holwert en Ameland mogelijk is. Dit is een kansrijke optie en gaat naar verwachting 8 weken duren.

Op vrijdag 7 juli heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen alle betrokken partijen rondom de problemen bij de veerverbinding van en naar Ameland. Hierbij waren staatssecretaris Heijnen, minister Harbers, Commissaris van de Koning Brok, burgemeester Stoel van Ameland, burgemeester Van Gent van Schiermonnikoog, Wagenborg Passagiersdiensten, Rijkswaterstaat, reizigersvereniging Rover, Consumentenplatform Waddenveren Oost en Ondernemersplatform Ameland aanwezig. 
 
• Alle partijen willen dat passagiers op een veilige en betrouwbare manier met de veerdienst kunnen oversteken. 
 
• Het vervolgonderzoek van MARIN loopt. De resultaten hiervan zouden inzicht moeten geven over bij welke locaties en waterstanden het mogelijk is elkaar veilig te passeren. 
De verwachting is dat het conceptrapport hiervan op 28 juli uitkomt. 
 
• Uit het overleg vandaag is een aantal acties gekomen:
 
o Wagenborg en Rijkswaterstaat vragen het MARIN om zo spoedig mogelijk deel-onderzoeksvragen op te leveren. Aan de hand van deze resultaten of als anderszins mogelijk kunnen eventuele versoepeling van de maatregelen al eerder dan binnen zes weken plaatsvinden. Veiligheid staat hierbij voorop. 
o Wagenborg maakt een voorstel om de huidige urgentieregeling uit te breiden samen met de Gemeente Ameland, zodat Eilanders die vanwege urgente gevallen van of naar het eiland willen reizen mee kunnen op iedere afvaart van de veerdienst, als dat nodig is met eigen auto. 
o Wagenborg gaat de voor- en nadelen van een vijf-kwartiersdienstregeling in kaart brengen en bespreekt de resultaten aan de betrokken partijen.  
• Rijkswaterstaat onderzoekt of een kortere doorsteek tussen Holwert en Ameland mogelijk is. Dit is kansrijk. Dit gaat naar verwachting 8 weken duren. 
• Wagenborg streeft ernaar om eind juli een voorstel te doen voor een dienstregeling die vanaf 8 augustus gaat gelden. 

 

De afgelopen week is Wagenborg begonnen met het invoeren van de nieuwe dienstregeling. De nieuwe dienstregeling houdt simpelweg in dat er maar met één schip wordt gevaren en dat de sneldienst moet wachten totdat het vaarwater vrij is van veerboten. Het gevolg is lange wachtrijen, auto’s die moeten worden omgeboekt, veel vertraging en boze reacties van gasten.

Volop strijd

De afgelopen weken heeft het bestuur van OPA niet stilgezeten. In volgorde proberen wij een opsomming te geven van wat wij hebben gedaan en waar we nog mee bezig zijn. Toen duidelijk werd dat Wagenborg een verzoek heeft gericht (klik op deze link) aan de staatssecretaris zijn wij direct in de pen geklommen (klik op deze link) waarin wij hebben gevraagd voor een andere oplossing van het probleem. Deze brief is mede ondertekend door de horeca, recron, VVV, vervoerders en de dorpsbelangen. Het college heeft in een brief ook duidelijk gemaakt voor een andere oplossing te kiezen. De staatssecretaris heef alle brieven terzijde gelegd en ervoor gekozen om het argument ‘veiligheid’ te gebruiken om in te stemmen met het verzoek van Wagenborg. (klik op deze link)

Ramp voor het eiland

Via meerdere kanalen hebben wij laten weten het hier pertinent mee oneens te zijn. Er zijn andere oplossingen mogelijk om de veiligheid te kunnen garanderen. We hebben via de pers en via de tweede kamer duidelijk gemaakt dat deze oplossing een ramp is voor het eiland op korte termijn. Wij realiseren ons terdege dat ook voor de langere termijn de schade enorm is. Veel gasten annuleren hun reis naar Ameland of gaan gewoon niet. Dagtoerisme is eveneens de nek omgedraaid. De teleurstelling bij ondernemers is enorm. Ondanks alle ellende waarderen wij de betrokkenheid van de medewerkers van Wagenborg. Zij hebben niet voor deze oplossing gekozen.

Kamervragen

Dit heeft ertoe geleid dat wij via Kamerleden de staatssecretaris willen bewegen om een andere keuze te maken. Mevrouw van der Plas heeft omtrent dit onderwerp Kamervragen gesteld. Wij hebben de unaniem aangenomen motie van Ameland Eén in de raadsvergadering van maandag 26 juni naar haar gemaild. Zij overweegt naar aanleiding van deze motie aanvullende vragen te stellen aan de staatssecretaris. Naar aanleiding van deze Kamervragen zijn wij uitgenodigd om a.s. vrijdag onze visie te geven op dit enorme probleem. Verder wil de staatssecretaris zich laten adviseren door een commissie van ‘wad deskundigen’. Uiteraard zijn wij erg blij met bovenstaande. We blijven aandringen op aanpassing van de dienstregeling. Onderwijl heeft de gemeente niet stilgezeten. Via een uiterst pittig persbericht heeft het college haar ongenoegen uitgesproken over de ontstane situatie. Helaas zonder resultaat.

Contact rederij

Natuurlijk hebben we geprobeerd om met de rederij in contact te komen. In een gesprek vlak voordat de nieuwe dienstregeling zou ingaan heeft de directie van Wagenborg nogmaals uitgelegd dat zij kiest voor veiligheid en dat andere zaken niet relevant zijn. Het vinden van oplossingen is niet aan de orde, het komt zoals het komt!

Overleg

Afgelopen vrijdag hebben wij als stakeholders opnieuw bij elkaar gezeten. De schade is enorm, het chagrijn nog vele malen meer. De schade voor de langere termijn evident. We hebben afgesproken om te proberen tot en met dit weekend geen acties op poten te zetten en te proberen om positief in het nieuws te komen hoe moeilijk dit ook is.

Lobbyen

Morgen, dinsdag 4 juli, hebben we een gesprek met Fred Teeven. Wellicht dat hij via het lobbycircuit kan bereiken dat onze argumenten en de argumenten van het college mee gewogen worden in een herziening van het genomen besluit.

Via deze nieuwsbrief willen we iedereen oproepen om morgenavond naar de bijeenkomst van Rijkswaterstaat te komen.

Uiteraard houden we jullie via de nieuwsbrief op de hoogte van alle ontwikkelingen.