• U bevindt zich hier:

Uitnodiging Ledenbijeenkomst

Het bestuur van het Ondernemers Platform Ameland nodigt u van harte uit voor de ledenbijeenkomst op dinsdag 19 november 2019 in Hotel de Klok te Buren. Aanvang 20.00 uur.

We beginnen deze avond met een uitleg over de voortgang van het Ondernemersfonds. Het bestuur wil graag hierover met u van gedachte wisselen en van u horen wat onze leden van het ondernemersfonds vinden.

Voor deze avond hebben we verder een drietal sprekers uitgenodigd. Theo Faber praat ons bij over de actuele ontwikkelingen die ons als ondernemers aangaan en bezighouden. Eigen Veerdienst Ameland geeft een update zoals zij in de voorjaarsbijeenkomst hebben beloofd en Marijn Oud legt uit wat de Waddencampus 2.0 voor het eiland en in het bijzonder voor ons als ondernemers betekend.

Alle ondernemers van Ameland zijn van harte uitgenodigd op dinsdag 19 november 2019.

Voor de agenda, het jaaroverzicht en de informatie over het ondernemersfonds klik op de link.

Waddencampus 2.0

De afgelopen jaren heeft de Waddencampus haar meerwaarde bewezen. Een scala aan uiteenlopende onderzoeksprojecten is in de afgelopen periode. In samenwerking met haar partners wil de Waddencampus ook voor de komende jaren het aanspreekpunt zijn voor onderzoeken, duurzaamheid, circulaire economie en opleiding. Bij het IMF en het Waddenfonds is een subsidieaanvraag ingediend voor de Waddencampus 2.0.

Het Ondernemers Platform Ameland heeft de aanvraag mede ondertekend en fungeert als penvoerder. Wij tonen hiermee nadrukkelijk aan dat er door OPA veel waarde gehecht wordt aan een goed functionerende Waddencampus. Uiteindelijk wordt de Waddencampus ondergebracht in een stichting waarvoor wij een bestuurslid gaan leveren.

Lange termijn visie Veerverbinding

De afgelopen periode is veelvuldig dit onderwerp het gesprek van de dag geweest. Wordt het een tunnel, gaan we vanaf Holwerd op tij varen of wordt de aanleginrichting verplaatst naar Ferwerd.

Eind van dit jaar wordt het rapport aangeboden aan de minister. Zij bepaald hoe we verder gaan. Maar, laat het duidelijk zijn, wij als ondernemer nemen alleen genoegen met een oplossing die de garantie biedt dat Ameland in de toekomst weer op een goede manier bereikbaar wordt zonder vertragingen of uitvallen van diensten.

Enquête personeelshuisvesting

Het Ondernemers Platform Ameland is gevraagd om mee te werken aan een gezamenlijke subsidieaanvraag van alle waddeneilanden. De subsidieaanvraag betreft het realiseren van een enquête waardoor er inzicht wordt verkregen in de behoefte aan huisvesting voor personeel.

Deze enquête wordt door alle ondernemers op de waddeneilanden ondersteunt. Dit initiatief komt voort uit het gezamenlijke MKV overleg van de waddeneilanden.

Begin november is bekend of de subsidie wordt verstrekt.

De resultaten van de enquête moeten dan in de loop van volgend jaar bekend zijn. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de resultaten.

Ondernemersfonds

De afgelopen maanden hebben we binnen het bestuur intensief aandacht besteed aan het basisdocument Ondernemersfonds. In ons overleg met het college op 5 november a.s. hopen wij van het college te vernemen hoe zij hier tegenaan kijken.

Wat is nu een ondernemersfonds. Kort samengevat komt het neer op het realiseren van een buidel met geld die kan worden aangewend voor eilander initiatieven die nu niet of maar ten dele kunnen worden uitgevoerd omdat er hiervoor geen middelen zijn. Dit kunnen lokale initiatieven zijn zoals kerstverlichting in dorpen maar ook eiland brede initiatieven voor de versterking van ons toeristisch product.

Deze middelen worden gerealiseerd door een toeslag op de WOZ waarde van onroerend goed dat is aangemerkt als ‘niet woningen’. Binnenkort wordt ons basisdocument online geplaatst.

De voordelen van een ondernemersfonds zijn groot. Het praat makkelijker wanneer je weet dat je over middelen beschikt. Initiatiefnemers hoeven niet keer op keer met de collectezak rond om geld in te zamelen, projecten komen makkelijker van de grond. Free riders worden gedwongen een bijdrage te leveren aan ons toeristisch product.

Vitaliteitsonderzoek

Graag brengen wij nogmaals onder uw aandacht het door de provincie Fryslan opgestarte vitaliteitsonderzoek onder de logiesverstrekkers.
De provincie gaat onderzoek doen naar het Friese logiesaanbod. Hoe staat het met de logiesaccommodaties in Fryslân? En waar liggen de (markt)kansen voor de toekomst?

Aanleiding is de verwachte groei van het toerisme in Nederland en Fryslân (inclusief de eilanden). In 2030 zijn er naar verwachting 30%-100% meer toeristische overnachtingen in Fryslân dan nu. Deze groei komt vooral van buitenlandse gasten. De provincie wil op deze ontwikkeling anticiperen. Niet afwachten maar inspelen op de toekomst.

Daarom is de provincie gestart met het Friese vitaliteitsonderzoek onder logiesbedrijven. Alle accommodatiesoorten van de Waddeneilanden, van grote hotels tot aanbieders van zomerhuisjes worden in dit onderzoek meegenomen.

 

Informatieavond Langetermijnvisie Bereikbaarheid Ameland

Via deze nieuwsbrief willen we nogmaals wijzen op het belang om aanwezig te zijn tijdens deze informatieavond op woensdag 18 september om 19.30 uur in Ons Hol te Hollum.

De afgelopen dagen is er al veel te doen geweest over de uitkomst van dit onderzoek. Ongetwijfeld is het bij onze leden bekend dat wij vanaf het begin mee hebben mogen praten over de bereikbaarheid van ons eiland.

Het bestuur van OPA is van mening dat wij moeten kiezen voor een goede en regelmatige veerdienst naar Ameland. We zijn ook van mening dat een tunnel geen optie is omdat hierdoor het eiland gevoel geheel zal verdwijnen. Op tij varen betekent een teruggang in toerisme. 

Wij hopen dat alle Amelander ondernemers woensdag 18 september tezamen met het bestuur van OPA een krachtig signaal gaan afgeven voor wat betreft de toekomstige bereikbaarheid van ons eiland.

Jaaroverzicht

Het afgelopen jaar is er veel gebeurd. We hebben via ledenbijeenkomsten regelmatig interessante sprekers uitgenodigd die over verschillende onderwerpen hun visie konden geven. Via onze nieuwbrieven hebben we u vrijwel maandelijks op de hoogte gehouden van onze gesprekken met diverse partners en het college. Dit alles hebben we opgeschreven in een jaaroverzicht. Dit overzicht treft u aan op onze website.

Evaluatie Horecabeleidsplan & Detailhandelsstructuurvisie

De afgelopen weken zijn er een drietal evaluatieavonden gehouden waarvoor wij onze horeca en detailhandel-leden hebben uitgenodigd om een hun visie en mening te geven over de structuurvisies.

De ondernemers stellen het bijzonder op prijs dat ze de gelegenheid krijgen om mee te praten. De onderlinge gesprekken tussen onze leden worden als zeer positief ervaren.

Op voorstel van het bestuur van OPA is er nog een avondbijeenkomst toegevoegd zodat uiteindelijk iedereen de gelegenheid krijgt om zijn of haar mening te geven.

Wij willen u nogmaals wijzen op de extra bijeenkomst van maandag 16 september om 19.30 in het gemeentehuis. De laatste bijeenkomst is in de Toel te Nes op woensdagmiddag 18 september om 15.00 uur.

Uitnodiging bijeenkomst Evaluatie

Via deze extra nieuwsbrief willen we de in de bijlage toegevoegde uitnodiging onder uw aandacht brengen. De gemeente Ameland heeft kenbaar gemaakt het Horecabeleidsplan en de Detailstructuurvisie te willen gaan evalueren.


Zij wil nadrukkelijk het Ondernemers Platform Ameland betrekken bij de evaluatie. Het bestuur van OPA nodigt u van harte uit voor één van de avonden om uw bijdrage te leveren aan de evaluatie.

Er is gekozen om per dorp een bijeenkomst te organiseren. In de bijlage vindt u de data, tijdstippen en locatie.

Het bestuur hoopt op een positieve inbreng van onze leden.

Namens het bestuur,
Klaas Touwen en Jan Wibier

Uitnodiging: Plasticvrije Toer op ITGWO 2019

Via onze nieuwsbrief willen wij u de uitnodiging doen toekomen om deel te nemen aan de Plasticvrije Toer+ op Into The Great Wide Open op zondag 1 september van 11:15 tot 13:00 uur op Vlieland.
Het is een praktische Toer+ voor ondernemers die zien dat wegwerpplastics hun langste tijd gehad hebben en die geïnteresseerd zijn in hoe het ook anders en beter kan. Tijdens deze Toer+ laten we met een rondleiding over het festivalterrein zien hoe het festival deze uitdaging aan is gegaan en tot welke concrete en mooie oplossingen zij zijn gekomen.
Uitnodiging_De_Plasticvrije_Toer.pdf

Langetermijnvisie bereikbaarheid Ameland

Het is en blijft een lastig verhaal om te komen tot de juiste oplossing voor de langere termijn om Ameland bereikbaar te houden. Het wordt steeds meer duidelijk dat het alsmaar veranderende wad met respect dient te worden benaderd en van invloed is op de keuzes die moeten worden gemaakt.
Onze inbreng richt zich op het waarborgen van de belangen van de Amelander ondernemers. Wij willen dat er wordt gesproken met zo veel mogelijk (Amelander) deskundigen alvorens er een definitief advies wordt uitgebracht aan de minister. In het concept rapport zijn er nog een aantal hoofdstukken niet of onvoldoende ingevuld. Op korte termijn wordt er verder gesproken, in september is er een voorlichtingsavond en aan het einde van het jaar moet het definitieve rapport klaar zijn.

Energieke ondernemers op de Wadden

Onlangs hebben de Friese Waddengemeenten een boekje uitgegeven met als ondertitel, ‘Zo maken ondernemers hun bedrijfspand klaar voor de toekomst’. Het boekje is bedoeld om u op weg te helpen met de verduurzaming van uw (bedrijfs)pand. In dit boekje laten enthousiaste ondernemers op de Friese Waddeneilanden zien hoe zij het aanpakken. Ze vertellen wat ze hebben gedaan en wat het hun kost en oplevert. U vind in dit boekje nuttige informatie over bestaande technieken zoals zonnepanelen en warmtepompen, en innovatieve ontwikkelingen zoals waterstof en accu’s. De initiatiefnemers hopen dat dit boekje u inspireert om ook uw pand klaar te maken voor de toekomst. Het boekje kunt u aanvragen bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Waddencampus

De afgelopen maanden zijn spannend geweest. Er is druk gewerkt aan de Waddencampus 2.0. Een extern buro heeft een conceptnotitie geschreven om te komen tot een nieuwe organisatie vorm. Het Ondernemers Platform Ameland heeft input geleverd voor deze gespreksnotitie en is gesprekspartner om mede de toekomst van de Waddencampus te bepalen. Tezamen met andere organisaties op Ameland wordt er in de loop van augustus verder gesproken over deze notities. Uiteindelijk moet dit leiden tot een businessplan aan de hand waarvan subsidie kan worden aangevraagd voor de komende jaren zodat de stabiliteit en continuïteit van de Waddencampus is gegarandeerd.

Ameland Academy

Horeca Vereniging Ameland heeft het plan opgevat om te komen tot een leer- werktraject voor nieuwe medewerkers in de horeca. Op deze wijze hopen zij het tekort aan horeca medewerkers op te lossen. Het is de bedoeling dat deze studenten op Ameland huisvesting wordt aangeboden en het vooruitzicht hebben dat na afronding van de opleiding hun een arbeidscontract wordt aangeboden bij een horecabedrijf op Ameland.
In het najaar gaat OPA in overleg met de horeca om te kijken of we deze opleiding kunnen verbreden. Het personeelstekort doet zich voor in meerdere branches. Er is behoefte aan technisch geschoolde medewerkers en aan medewerkers in de zorg.

Meer artikelen...

blok1

blok2

blok3

Sitemap